6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima«

Dočekali smo i objavu prvog natječaja u programskom razdoblju 2014. – 2020. za operaciju 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima«. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila ga je 14.06.2018., nakon što je Ministarstvo poljoprivrede 30.05.2018. objavilo novi Pravilnik (NN 49/2018). O tome tko se može prijaviti i uz koje uvjete, koji su prihvatljivi troškovi i iznosi potpore pročitajte u nastavku…

Kome je natječaj namijenjen?

Prijaviti se mogu poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik poljoprivrednika i Registar poreznih obveznika najmanje godinu dana prije podnošenja Zahtjeva za potporu, te pripadaju ekonomskoj veličini od najmanje 2.000 EUR na temelju potvrde koju izdaje Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba. Pri tome to poljoprivredno gospodarstvo može biti OPG, obrt ili pravna osoba, a mora posjedovati rješnje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt izdan od nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti za koju se traži potpora.

Korisnici moraju imati prebivalište/sjedište u jedinici lokalne samouprave u čijem se naselju provodi ulaganje.

Moraju biti u rangu mikro ili malog poduzeća, imati regulirane financijske obveze prema državnom proračunu, te ne smiju biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih šest mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nisu u blokadi u trenutku ishođenja BON 2/SOL 2 obrasca kod podnošenja Zahtjeva za potporu.

Kod fizičkih osoba nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti najmanje godinu dana, a to znači da ne može imati obrt ili OPG uz radni odnos ili mirovinu, nego kao glavnu djelatnost.

Pravne osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, a fizičke osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika na poljoprivrednom gospodarstvu kojem se plaćaju doprinosi za zdravstveno i mirovinsko osiguranje:

 • ako je organizacijski oblik korisnika obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, socijalni doprinosi (zdravstveno i mirovinsko osiguranje) moraju biti plaćeni po osnovi poljoprivrede ili dopunske djelatnosti u sektoru koji razvija
 • ako je organizacijski oblik korisnika obrt, socijalni doprinosi (zdravstveno i mirovinsko osiguranje) moraju biti plaćeni po osnovi samostalne djelatnosti obrta

Što se financira?

Prihvatljivi su projekti za ulaganja u sektore:

 1. prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda u skladu s propisima koji uređuju ovo područje, marketing se mora odnositi na predmet prerade
 2. usluge u ruralnim područjima, u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati:
 • usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima
 • usluge u društvenim djelatnostima
 • intelektualne usluge
 1. tradicijski i umjetnički obrti, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje
 2. turizam u ruralnom području, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje.

Projekt se mora provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva.

Prihvatljivi sektori moraju biti u skladu sa strateškim razvojnim dokumentima jedinice lokalne samouprave, odnosno lokalnom razvojnom strategijom lokalne akcijske grupe na tom području, a djelatnosti u sektoru turizma u ruralnim područjima su prihvatljiva samo u naseljima razvrstanim u razrede „C“ i „D“ i ostalim nerazvrstanim naseljima u skladu s nadležnim propisima koji uređuju navedene razrede.

Prihvatljivi su opći troškovi, nematerijalni i materijalni. Opći troškovi odnose se na troškove usluga arhitekata, inženjera i konzultanata, troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.

Prihvatljivi nematerijalni troškovi su: kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, zaštita autorskih prava i registracija i održavanje žigova i ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem.

Prihvatljivi materijalni troškovi su:

 • ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje objekata
 • kupnja novih gospodarskih vozila, strojeva i opreme
 • računalna oprema uključujući računalni softver, do tržišne vrijednosti imovine.

Korisnik obavezno mora definirati način dostizanja jednog od dva cilja:

 • razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih radnih mjesta ili
 • razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz stvaranje novih radnih mjesta

Provedba ulaganja i ostvarenje definiranog cilja moraju biti realizirani u razdoblju od najviše tri godine od datuma donošenja Odluke o dodjeli sredstava.

Visina i intenzitet potpore

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 70 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

U slučaju kupovine poljoprivredne mehanizacije (uključujući sve samostalne i/ili priključne uređaje, oruđa i alate za poljoprivredne radove) u sektoru pružanja usluga u poljoprivrednim djelatnostima intenzitet potpore za tu mehanizaciju iznosi 40 %.

U slučaju kupovine poljoprivredne mehanizacije (uključujući sve samostalne i/ili priključne uređaje, oruđa i alate za poljoprivredne radove) u sektoru pružanja usluga u poljoprivrednim djelatnostima korisnik mora u razdoblju od pet godina nakon datuma konačne isplate imati prosječni godišnji prihod od usluga u iznosu od najmanje 75.000,00 HRK.

Najniži iznos javne potpore po korisniku iznosi 3.500 eura u protuvrijednosti u kunama. Najviši iznos javne potpore po korisniku, iznosi 200.000 eura u protuvrijednosti u kunama tijekom razdoblja od tri uzastopne fiskalne godine.

Korisnik može podnijeti Zahtjev za isplatu jednokratno ili u ratama.

Korisnik mora podnijeti Zahtjev za isplatu jednokratno za projekte s odobrenim iznosom potpore do 100.000,00 kuna, a za projekte s odobrenim iznosom potpore većim od 100.000,00 kuna Zahtjev za isplatu korisnik može podnijeti jednokratno ili u ratama (do dvije rate). Iznos u Zahtjevu za isplatu zadnje rate mora biti najmanje 10% odobrenih sredstava potpore.

Omogućeno je i traženje predujma koji može iznositi najviše 50 % odobrenih sredstava potpore. Plaćanje predujma ne isključuje plaćanje u ratama.

Rokovi i način podnošenja zahtjeva za potporu

Zahtjev za potporu se sastoji od dva dijela i korisnik ga podnosi u dvije faze.

Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 18. srpanja 2018. godine od 12:00 sati do 28. rujna 2018. godine do 12:00 sati .

Rok za podnošenje drugog dijela zahtjeva za potporu najkasnije u roku od 8 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju, koji se sklapa nakon formiranja rang liste na temelju podnesenih zahtjeva u prvoj fazi.