Novi natječaj mjere 6.1.1- za mlade poljoprivrednike

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je i novi natječaj mjere 6 i to za provedbu tipa operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“. Odredbe koje je sadržavao pravilnik dodatno su pojašnjene i dani su Kriteriji odabira za bodovanje korisnika i projekata. Natječaj je otvoren do 13.06., a u nastavku donosimo pregled najvažnijih informacija kako biste mogli vidjeti jeste li prihvatljivi prijavitelj i što biste sve mogli iz ovog natječaja financirati. Također smo popratili i donošenje Zakona o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima pa slijedi i kratki osvrt na njega.

Prihvatljivi korisnici i uvjeti koje moraju zadovoljiti

Prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja Zahtjeva za potporu koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine (ako nema u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu to može osigurati najkasnije kod podnošenja Zahtjeva za isplatu treće rate, ali ne kasnije od 36 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o financiranju) te su po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva, ali ne duže od dvadeset četiri mjeseca prije podnošenja Zahtjeva za potporu. Pri tome različiti pravni oblici poljoprivrednika moraju zadovoljiti različite uvjete.

Ako mladi poljoprivrednik podnosi poslovni plan za trgovačko društvo, mora biti upisan kao odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora i biti vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu i dalje u periodu od najmanje pet godina od konačne isplate potpore.

Ako mladi poljoprivrednik podnosi poslovni plan za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt, mora biti upisan kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora najkasnije kod podnošenja Zahtjeva za isplatu prve rate potpore i ne kasnije od devet mjeseci nakon sklapanja Ugovora o financiranju.

Ako kod podnošenja Zahtjeva za potporu mladi poljoprivrednik nije nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva (OPG-a ili obrta) u Upisniku poljoprivrednika, dužan je prilikom podnošenja Zahtjev za potporu priložiti pisani dokaz u kojem su navedeni način, uvjeti i rok preuzimanja poljoprivrednog gospodarstva između trenutnog nositelja/odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva i mladog poljoprivrednika. Pri tom je važno naglasiti da mora biti preuzeto cijelo poljoprivredno gospodarstvo ili obrta (sa svim poljoprivrednim resursima koji su ušli u izračun ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva (SO).

Poljoprivredno gospodarstvo za koje se traži potpora mora pripadati ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu od 8.000 eura do 49.999 eura, te je korisnik pri podnošenju Zahtjeva za potporu.

Osim navedenog, korisnik mora sukladno Kriterijima odabira koji se nalaze u prilogu članka ispod, ostvariti minimum 40 bodova od ukupno 100 mogućih.

Prijave s moraju podnijeti kroz AGRONET a krajnji rok za podnošenje Potvrde o podnošenju zahtjeva je do 13. lipnja 2018. godine do 12:00 sati.

Visina potpore i dinamika isplata

Potpora korisniku kojem će poljoprivreda biti glavno zanimanje i koji će biti obveznik socijalnih doprinosa Republike Hrvatske (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) po osnovi poljoprivrede u skladu s nacionalnim zakonodavstvom najmanje pet godina nakon konačne isplate iznosi 372.000,00 HRK.

Potpora korisniku kojem poljoprivreda neće biti glavno zanimanje i koji neće biti obveznik socijalnih doprinosa po osnovi poljoprivrede iznosi 148.800,00 HRK, ali je dužan ostati nositelj poljoprivrednog gospodarstva najmanje pet godina nakon isplate treće, konačne rate.

Ako korisnik traži potporu 372.000,00 HRK dužan je ostati nositelj poljoprivrednog gospodarstva i biti zaposlen na puno radno vrijeme u gospodarstvu za koje je ostvario potporu te:

 1. ako je poljoprivredno gospodarstvo OPG – biti registriran u Registru poreznih obveznika kao porezni obveznik po osnovi plaćanja poreza na dobit ili dohodak i obveznik socijalnih doprinosa (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) po osnovi poljoprivrede u skladu s nacionalnim zakonodavstvom najkasnije prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu treće, konačne, rate i to mora ostati najmanje pet godina nakon konačne isplate
 2. ako je poljoprivredno gospodarstvo obrt – biti registriran u Registru poreznih obveznika kao porezni obveznik te obveznik socijalnih doprinosa (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) po osnovi nesamostalne djelatnosti i poljoprivreda mu mora biti pretežita djelatnost najkasnije prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu treće (konačne) rate i to mora ostati najmanje pet godina nakon konačne isplate
 3. ako je poljoprivredno gospodarstvo pravna osoba poljoprivreda joj mora biti primarna djelatnost i mladi poljoprivrednik mora biti zaposlen na puno radno vrijeme (mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi nesamostalne djelatnosti) najkasnije prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu treće (konačne) rate i to mora ostati najmanje pet godina nakon konačne isplate.

Zahtjev za isplatu podnosi se tri puta u razdoblju od najviše 3 godine. Prva rata 30% ukupno odobrene javne potpore nakon sklapanja Ugovora o financiranju, druga rata u iznosu od 50% nakon tri mjeseca, a ne kasnije od dvanaest mjeseci nakon isplate prve rate uz dokaz da su aktivnosti iz poslovnog plana započete, te treća rata u iznosu od 20% nakon provedenih aktivnosti i postizanje cilja/eva prikazanih u poslovnom planu i stjecanja stručnih znanja i vještina ako iste nije imao prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu.

Prihvatljive aktivnosti

Provedba aktivnosti i ostvarenje cilja prikazanih u poslovnom planu mora biti realizirana u razdoblju od najviše 36 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o financiranju.

Korisnik u poslovnom planu obavezno mora definirati način dostizanja jednog od dva cilja:

 • modernizacija i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja i /ili
 • povećanje proizvodnog kapaciteta iskazano kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata.

Pri tome se definiraju prihvatljive aktivnosti koje planira provesti u svrhu dostizanja odabranog cilja/ciljeva, a one mogu biti:

 1. kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja
 2. kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL C 202 (2016))
 3. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
 4. kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
 5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
 6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
 7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU
 9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva se odnosi na dohodak, plaću, doprinose zaposlenih i knjigovodstvene usluge vezano uz poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu, izradu projektne dokumentacije (izrada projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, certifikata te usluge stručnjaka -konzultanta).

Za korisnike koji traže iznos potpore od 148.800,00 HRK ukupne aktivnosti prikazane u poslovnom planu u vezi s operativnim poslovanjem mogu iznositi najviše 29.600,00 HRK.

Za korisnike koji traže iznos potpore od 372.000,00 HRK i kojima će poljoprivreda biti glavno zanimanje, ukupne aktivnosti prikazane u poslovnom planu u vezi s operativnim poslovanjem mogu iznositi najviše 111.600,00 HRK osim za korisnike koji će u poslovnom planu prikazati trošak bruto plaće za trogodišnje razdoblje do trenutka podnošenja Zahtjeva za isplatu treće rate taj iznos može biti najviše 223.200,00 HRK. U oba slučaja usluge stručnjaka (konzultanta) mogu iznositi najviše 4% od traženog iznosa potpore.

Provođenje prihvatljivih aktivnosti ne smije započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu, osim troškova projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, certifikata te usluge stručnjaka vezano uz izradu poslovnog plana i podnošenja Zahtjeva za potporu koji su prihvatljivi i prije podnošenja Zahtjeva za potporu.