Novi natječaj iz Programa ruralnog razvoja- 6.2 za pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti

Agencija za plaćanja je započela novi ciklus natječaja iz Programa ruralnog razvoja i na temelju Pravilnika o provedbi tipa operacije 6.2.1. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« (NN 117/17, 1/18), objavila natječaj za provedbu tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“, 31.01.2018. Ovim natječajem poljoprivrednim gospodarstvima stavljeno je na raspolaganje ukupno 187.787.500,00 kn, odnosno 375.575,00 kn po korisniku, za stvaranje novih nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima uz održavanje postojeće zaposlenosti ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja. Pregled najvažnijih informacija pročitajte u nastavku…

Tko se može prijaviti?

Potpora je namijenjena poljoprivrednim gospodarstvima (PG) koja su u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu, te pripadaju ekonomskoj veličini od najmanje 1.000 eura. Veličinu dokazuju na temelju potvrde izdane u Savjetodavnoj službi, a ona se izračunava na temelju zemlje koju obrađuju ili životinja koje imaju registrirane u PG-u. Moraju biti u rangu mikro ili malog poduzeća i imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske. Kod podnošenja Zahtjeva za potporu ne smiju biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON 2/SOL 2 obrasca, jer poduzetnik u teškoćama nije prihvatljivi korisnik.
Pravne osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, a kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti i mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi.
Svaki korisnik mora u zahtjevu za potporu definirati nositelja diversificirane djelatnosti.
Nositelj diversificirane djelatnosti:
• ako je organizacijski oblik korisnika OPG – nositelj diversificirane djelatnosti može biti nositelj ili član OPG-a, koji se mora diversificirati sukladno Pravilniku o dopunskim djelatnostima (Narodne novine, broj 76/14)
• ako je organizacijski oblik korisnika OBRT – nositelj diversificirane djelatnosti može biti vlasnik/suvlasnik obrta
• ako je organizacijski oblik korisnika pravna osoba – nositelj diversificirane djelatnosti je odgovorna osoba zaposlena u toj pravnoj osobi.

Dodatni uvjeti koje svakako valja imati na umu odnose se na razdoblje nakon provedbe projekta i podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu te tijekom pet godina nakon datuma konačne isplate jer korisnici moraju ispunjavati sve ranije navedene uvjete, ali uz njih i dodatno:

• nositelj diversificirane djelatnosti mora imati plaćene doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivredne djelatnosti ili dopunske (diversificirane) djelatnosti koja je predmet projekta
• korisnik/nositelj diversificirane djelatnosti mora imati prebivalište/sjedište u jedinici lokalne samouprave u čijem se naselju provodi ulaganje
• ostati član/zaposlenik poljoprivrednog gospodarstva ili diversificirane djelatnosti i baviti se djelatnošću za koju je ostvario potporu.

Koje su prihvatljive aktivnosti?

Projektom se uspostavlja nova nepoljoprivredna djelatnost u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva, za koju do podnošenja Zahtjeva za potporu nije izdano i nije u postupku donošenja rješenje/odobrenje za obavljanje djelatnosti od nadležnog tijela.

Prihvatljivi sektori moraju biti u skladu sa strateškim razvojnim dokumentima jedinice lokalne samouprave odnosno LAG-ova. Aktivnosti u sektoru turizma u ruralnim područjima su prihvatljiva samo u naseljima razvrstanim u razrede „C“ i „D“ i ostalim nerazvrstanim naseljima u skladu s nadležnim propisima koji uređuju navedene razrede.
U sektoru prerade/marketinga, izlazni proizvod prerade/predmet marketinga mora biti proizvod koji nije obuhvaćen Prilogom I Ugovora, marketing se mora odnositi na predmet prerade.
Provođenje aktivnosti iz poslovnog plana ne smije započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu osim aktivnosti pripreme dokumentacije te troškova kupnje zemljišta/objekata, koje nisu nastale prije 1. siječnja 2014. godine.

Prihvatljive su aktivnosti nabava roba, radova i usluga potrebnih za uspostavu djelatnosti kao što su građenje, rekonstrukcija i/ili opremanje objekata, troškovi kupnje zemljišta/objekata, nabava strojeva, opreme, vozila ili plovila, nabava kratkotrajne imovine, licenci ili patenata i slično, aktivnosti vezane uz edukacije, sudjelovanje na sajmovima te promotivne aktivnosti vezane uz projekt, kao i aktivnosti pripreme projektne dokumentacije.

Prihvatljivi sektori su ulaganja u preradu i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda, sektor pružanja usluga u ruralnim područjima (usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima, društvenim djelatnostima, intelektualne usluge), turizam, tradicijski i umjetnički obrti.

Korisnik u poslovnom planu obavezno mora definirati način dostizanja jednog od dva cilja:

a) uspostavu nove djelatnosti uz očuvanje postojećih radnih mjesta ili
b) uspostavu nove djelatnosti uz stvaranje novih radnih mjesta

Neprihvatljive aktivnosti su aktivnosti vezane uz hotele, planinarske domove, lovačke domove, učeničke domove, studentske domove, barove i objekte jednostavnih usluga.

Iznos potpore i dinamika isplata

Visina potpore po korisniku iznosi 375.575,00 HRK. Zahtjev za isplatu korisnik može podnijeti nakon sklopljenog Ugovora o financiranju. Zahtjev za isplatu podnosi se dva puta u razdoblju od najviše 3 godine. Isplata prve rate u iznosu od 50% ukupno odobrene javne potpore nakon Ugovora o financiranju i započetih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu, te isplata druge/zadnje rate slijedi nakon provedenih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu.
Provedba aktivnosti i ostvarenje cilja prikazanih u poslovnom planu mora biti realizirana u razdoblju od najviše 36 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o financiranju, a u iznimnim i opravdanim situacijama može se produžiti za najviše 12 mjeseci.
Nakon konačne isplate, korisnik je u obvezi najmanje narednih pet godina baviti se djelatnošću za koju je ostvario potporu. Korisniku nije dopušteno mijenjati svrhu, namjenu i vrstu aktivnosti za koje mu je Agencija za plaćanja odobrila sredstva.

Kriteriji odabira

Ono što nam je svima najbitnije u početnoj fazi razmatranja je li projekt prihvatljiv za sufinanciranje iz ove podmjere su svakako kriteriji odabira definirani u Prilogu 4 natječaj. Sukladno njima, korisnik mora imati minimum 40 bodova da bi prešao prag i mogao prijaviti projekt na ovaj natječaj. Kriteriji s pojašnjenjima se nalaze u dokumentu u prilogu.

PRILOG 4- KRITERIJI ODABIRA