Novi natječaji za podmjeru 4.2.

Za provedbu Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« – provedba tipa operacije 4.2.1. »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« objavljena su dva natječaja kojima je za velika poljoprivredna gospodarstva na raspolaganju 120.000.000 kn, a za mikro, male i srednje 180.000.000 kn. Cilj koji se namjerava ostvariti kroz ova dva natječaja je povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje.

Tko se može prijaviti?

Prihvatljivi korisnici ovih natječaja su:
a) fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda, uključujući početnike, 
b) fizičke i pravne osobe
 upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, 
c) proizvođačke organizacije
 priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru.

Pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija koje moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu. Najmanje jedna zaposlena osoba prema satima rada na godišnjoj razini uvjet je koji korisnik mora ispunjavati do isteka pet godina od datuma konačne isplate potpore.

Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika najmanje godinu dana prije datuma podnošenja zahtjeva za potporu te mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose).

Korisnik ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON2/SOL2 obrasca.

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje su precizno definirani u prilogu 9 natječaja, a odnose se na:

a) ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje:

i. objekata za poslovanje s mlijekom i preradom mlijeka s pripadajućom opremom i unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, uključujući rashladnu opremu za sirovo mlijeko

ii. objekata za klanje, rasijecanje, hlađenje, preradu (mesa, jaja) i pripadajuće skladištenje s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom

iii. centara (sabirališta) za sakupljanje i preradu otpada, ostataka iz poljoprivredne proizvodnje i nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom

iv. objekata za preradu voća, povrća, grožđa (osim za proizvodnju vina), aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja, cvijeća i gljiva s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom uključujući preradu ostataka iz proizvodnje

v. objekata za preradu maslina, komine masline s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom

vi. objekata za preradu žitarica, uljarica i industrijskog bilja te njihovih ostataka s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom

vii. objekata za preradu, punjenje i pakiranje pčelinjih proizvoda s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom

viii. objekata za preradu ostalih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom

ix. ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade

x. objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda

xi. objekata za obradu otpadnih voda u preradi i trženju, €ltriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom i

xii. laboratorija za vlastite potrebe korisnika koji su u funkciji djelatnosti prerade

b) kupnja gospodarskih vozila, poljoprivrednih strojeva i opreme

c) kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova), ako se ulaganje provodi sukladno važećim propisima kojima se uređuje gradnja, uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine i/ili

d) prilagodba novouvedenim standardima sukladno članku 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

Trošak ulaganja u kupnju gospodarskih vozila, poljoprivrednih strojeva i opreme prihvatljiv je isključivo u kombinaciji s ulaganjem u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje. Iznimno, prihvatljiv je trošak samostalnog ulaganja u kupnju gospodarskih vozila s rashladnim uređajima.

Prihvatljivi opći troškovi su: troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata, te troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl., do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi nematerijalni troškovi su: kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, zaštita autorskih prava, registracija i održavanje žigova i ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem.

 

Visina potpore

Najniža i najviša vrijednost potpore po projektu iznosi:

-          za sektor prerade mesa i mlijeka od 15.000 EUR do 3.000.000 EUR

-          za ostale sektore od 15.000 EUR do 2.000.000 EUR.

Najviša vrijednost potpore po projektu za početnike može iznositi do 200.000 EUR.

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Korisnik može podnijeti zahtjev za isplatu jednokratno ili u ratama.

Iznos u zahtjevu za isplatu zadnje rate mora biti najmanje 10 % odobrenih sredstava javne potpore.

Predujam može iznositi najviše 50 % odobrenih sredstava javne potpore. Uvjet za isplatu predujma jest dostava bankarske garancije plative „na prvi poziv“ i „bez prigovora“ u stopostotnoj vrijednosti iznosa predujma. Plaćanje predujma ne isključuje plaćanje u ratama. Kod ulaganja u opremanje zahtjev za isplatu se može podnijeti u najviše tri rate, a kod ulaganja u građenje u najviše četiri rate.

Način rangiranja Zahtjeva za potporu

Nakon zaprimanja svih zahtjeva za potporu (prvi dio) podnesenih na natječaj, Agencija za plaćanja formira rang listu zahtjeva za potporu na temelju traženih procijenjenih iznosa potpore i traženog broja bodova.

Prednost na rang listi ima zahtjev za potporu s većim brojem bodova, provjerenim i dodijeljenim od strane Agencije za plaćanja, u skladu s Prilogom 10 natječaja.

Ako dva ili više zahtjeva za potporu imaju jednaki ukupni broj bodova, prednost će se odrediti sljedećim redoslijedom:

1)      pojedinačni ekonomski kriteriji po redoslijedu u tablici kriteriji odabira

2)      prioritetni sektor mesa ili mlijeka

3)      lokacija ulaganja

4)      vrijeme podnošenja zahtjeva za potporu

 

Trajanje projekta

Razdoblje provedbe projekta je najviše 36 mjeseci od dana donošenja Odluke o dodjeli sredstava. Kod višegodišnjih ugovora o financijskom leasingu posljednji zahtjev za isplatu može se podnijeti najkasnije pet godina od realizacije financijskog leasinga, ali ne kasnije od 1. rujna 2023. godine, pod uvjetom da korisnik postane vlasnik predmeta leasinga do trenutka podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

Korisnik prilikom podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, mora dokazati stručnu osposobljenost za bavljenje preradom, ako isto nije dokazao podnošenjem zahtjeva za potporu. Korisnik mora imati registriranu djelatnost prerade, a nositelj/odgovorna osoba/zaposlenik mora imati najmanje završen tečaj stručnog osposobljavanja/obrazovanja iz područja biotehničkih znanosti ili veterinarske medicine (formalni tečajevi koje provode učilišta ili tečajevi financirani iz Mjere 1 u trajanju od najmanje 80 sati iz Programa) ili ima radno iskustvo iz tog područja u trajanju od najmanje 2 godine.

Nakon konačne isplate, korisnik je u obvezi najmanje narednih pet godina baviti se preradom za koju je ostvario potporu.

Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 26. lipnja 2017. godine od 12:00 sati do 31. srpnja 2017. godine do 12:00 sati.