Radionice o aktualnim natječajima iz mjere 4

U petak, 19.05.2017., održali smo info radionicu o aktualnim natječajima iz mjere 4, podmjere 4.1., Programa ruralnog razvoja, a već danas smo iskoristili priliku otići na službenu radionicu koju s u organizirali Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja za potencijalne korisnike i njihove predstavnike, kako bismo saznali odgovore na pitanja koja su se pojavila u petak i ranije u komunikaciji s potencijalnim korisnicima.

Pitanja koja smo postavili odnosila su se na status mladog poljoprivrednika i ostvarenje dodatnih 20% intenziteta potpore. Naime u pravilniku mjere 6 navedeno između ostalog da je mladi poljoprivrednik osoba koja je po prvi puta postavljena za nositelja poljoprivrednog gospodarstva, što je kasnije još dodatno pojašnjeno na način da se gleda i ako je ranije bila nositelj bilo kojeg drugog poljoprivrednog gospodarstva a ne smo onoga koji je korisnik u ovom natječaju. U novom pravilniku za mjeru 4 to nije izričito navedeno, ali je danas na radionici rečeno da se to podrazumijeva.

Iako su u pravilniku i dalje navedeni zajednički projekti kao opcija, oni nisu nigdje u natječajima spomenuti. Dobili smo odgovor da su predviđeni za neke buduće natječaje, a u sklopu ovih aktualnih nisu.

Upit vezano za sektorski kriterij kod kriterija odabira za stočarstvo i peradarstvo koji nosi 22 boda, gdje je dilema bila mora li se obavezno graditi i reprocentar i tovilište, dobio je potvrdan odgovor.

Predstavnica Ministarstva poljoprivrede, Vedrana Bikić, napomenula je da je bodovanje doprinosa fokus područjima svedeno na minimum, odnosno sada nosi po jedan bod do maksimalno 5, a do sada je nosilo po 5 bodova do maksimalno 25. Dano je prostora detaljnijoj razradi ekonomskih i sektorskih kriterija, te je uvršteno bodovanje s obzirom na JLS u kojoj se najveći dio projekta provodi, a fokus područja se ne moraju pojašnjavati posebno nego se bodovi dodjeljuju sukladno vrsti ulaganja iz Liste prihvatljivih troškova.

Napominjemo kako su jučer objavljene i izmjene natječaja u kojima su obuhvaćena najčešća pitanja koja je Agencija za plaćanja zaprimila i dana dodatna pojašnjenja. Možete ih preuzeti na službenoj stranicu  http://ruralnirazvoj.hr/novosti/obavijest-o-izmjenama-natjecaja-za-operaciju-4-1-1/

Na radionici je naglašeno da je ovakav sistem gdje je Pravilnik okosnica, a svi detalji u natječajima pa i sami Kriteriji odabira, napravljen zato da se olakšaju izmjene, jer izmjene Pravilnika zahtijevaju kompleksniju proceduru. Rok za podnošenje zahtjeva za potporu produžen je sa 3. srpnja na 17. srpnja 2017., s tim da su na radionici podsjetili da za intenzitet potpore od 75% i operaciji 4.1.2, treba poslati zahtjeve do 01.07.2017.