Novi natječaji podmjere 4.1.

Iznenadio nas je „tanašni“ Pravilnik o provedbi mjere 4 objavljen prošlog tjedna, ali zato je jučer objavljeno pet novih natječaja iz te mjere koji su poprilično opsežni i zahtjevni za izčitavanje, povezivanje i razumijevanje, sa novostima i ne baš tolikim rasterećenjem za korisnike i sve one koji se bave prijavama projekta na ove natječaje, kako je najavljivano u tijeku javnog savjetovanja o ovoj mjeri. Naime, puno toga je u Pravilniku ostalo nedorečeno i sada je određeno u samim pojedinačnim  Natječajima, a ne kao dosada, kada je glavni izvor informacija bio Pravilnik a natječaji su samo konkretizirali operativni dio prijave. Potrudili smo se i ovaj puta sve proučiti i za vas napraviti sažeti pregled, kako bismo vam omogućili da se što lakše informirate i vidite ima li tu nešto što bi za vaše poljoprivredno gospodarstvo bilo zanimljivo. Iako je rok od kojeg se mogu početi slati projektne prijave 02.06.2017., pozivamo vas da pročitate ključne informacije kako biste vidjeli imate li nužne preduvjete i odgovaraju li vam uvjeti natječaja.

Natječaji se odnose na sektor voća i povrća, te sektor stočarstva i peradarstva, za koje su raspisana po dva natječaj- za ona gospodarstva koja imaju manje od 250.000 EUR ekonomsku veličinu po jedan natječaj za svako područje, te za ona koja imaju veličinu iznad 250.000 EUR još dva. Posljednji, peti objavljeni natječaj, je u okviru operacije 4.1.2. za zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva. Natječaji za ostale sektore, koje su u Agenciji za plaćanja identificirali kao: Biljna proizvodnja- neprioritetni sektori, očekuju se krajem rujna 2017. godine.

Najveće iznenađenje su značajne izmjene u samim Kriterijima odabira, jer je dosada više puta javno rečeno da iste nisu moguće bez zadiranja u izmjene Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. jer predstavljaju značajne izmjene. Međutim, Kriteriji jesu izmijenjeni u konačnici i znatno detaljnije pojašnjeni, vrednuju ekonomski kriteriji, sektorski kriteriji, kriteriji lokacije ulaganja i horizontalni kriteriji. Značajan pozitivni pomak je svakako vrednovanje kompleksnosti ulaganja, spremnosti projekta, otvaranja novih radnih mjesta, dužina poslovanja korisnika, te vrednovanje ekonomičnosti ukupnog poslovanja korisnika u prethodnom razdoblju.  Osim toga, za obveznike poreza na dobit dodani su kriteriji za ocjenu povijesnih pokazatelja poslovanja za koje su ulazni podaci računaju na temelju financijskih izvještaja za prethodnu godinu i BON 1 obrasca.

Tko se može prijaviti?

U svih pet natječaja prihvatljivi korisnici su jednako definirani, samo je razlika u ekonomskoj veličini gospodarstva koju inicijalno moraju dokazati Potvrdom o ekonomskoj veličini gospodarstva iz Savjetodavne službe. Korisnici mogu biti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva, te proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koje ih definiraju.

Fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, izuzev mladih poljoprivrednika i korisnika koji su upisani u Registar farmi – Jedinstveni registar domaćih životinja. Mladi poljoprivrednici koji su podnijeli zahtjev za upis u Upisnik poljoprivrednika nakon objave ovog natječaja nisu prihvatljivi korisnici na ovom natječaju.

Pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i mladih poljoprivrednika koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu. Najmanje jedna zaposlena osoba prema satima rada na godišnjoj razini uvjet je koji korisnik mora ispunjavati do isteka pet godina od datuma konačne isplate potpore.

Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije datuma podnošenja zahtjeva za potporu (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće) te mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje. Korisnik mora ostati upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede te plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje i pet godina nakon konačne isplate potpore.

Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske. Poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik u okviru ovog natječaja.

Sve navedene uvjete prihvatljivosti korisnika korisnik mora zadržati pet godina nakon datuma konačne isplate.

Projekt se mora provoditi na području Republike Hrvatske, mora se odnositi na proizvodnju proizvoda primarne poljoprivredne proizvodnje, ne smije biti u sektoru pčelarstva. Projekt mora pratiti sva potrebna dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja, ako se odnosi na građenje, te mora biti dokazano da nema značajan negativni utjecaj na okoliš.

Za sve natječaje osim 4.1.2. za stajsko gnojivo, korisnici moraju u svom zahtjevu za potporu navesti pokazatelje provedbe projekta, koji će postati sastavni dio ugovora o financiranju. Pokazatelji provedbe projekta su kvantitativno iskazani podaci o provedbi projekta kojima se mjeri ostvarenje cilja projekta. Pokazatelj provedbe projekta dokazuje se na temelju podataka koje korisnik unosi u radni list „Zaposlenici“ (u Poslovnom planu za projekte kod kojih je ukupna vrijednost prihvatljivih troškova veća od 200.000 kn ili zasebno u tablici „Zaposlenici“ Zahtjeva za potporu za projekte kod kojih je ukupna vrijednost prihvatljivih troškova jednaka ili manja od 200.000 kn).

U slučaju ostvarenja najmanje 80,00% zadanih pokazatelja, provedba projekta smatrat će se uspješnom. Ako se projektom ostvari manje od 79,99% zadanih pokazatelja Agencija za plaćanja može korisniku odrediti financijsku korekciju.

Visina i intenzitet potpore

Za svih pet natječaja definirano je da je najniži iznos potpore 5.000 EUR a najviši 1.000.000 EUR, osim za početnike za koje je najviši iznos potpore 100.000 EUR.

Početnik je korisnik koji je upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana, a posluje kraće od dvije godine. Početnicima se smatraju i mladi poljoprivrednici koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika manje od godinu dana te posluju kraće od dvije godine.

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Za mlade poljoprivrednike, intenzitet javne potpore uvećava se za 20%.

Iznimno za natječaj 4.1.2. za stajsko gnojivo intenzitet potpore za ulaganja u provedbu Direktive Vijeća 91/676/EEZ od 12. prosinca 1991. o zaštiti voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora (SL L 375, 31. 12. 1991., str. 1) iznosi najviše 75% iznosa prihvatljivih troškova za sve podnesene zahtjeve za potporu u Republici Hrvatskoj do 1. srpnja 2017. godine. Nakon 1. srpnja 2017. godine intenzitet potpore za navedena ulaganja iznosi najviše 50% od ukupno prihvatljivih troškova. A za mlade poljoprivrednike koji se javljaju na taj natječaj intenzitet javne potpore uvećava se za 20%, s tim da ukupni intenzitet javne potpore ne prelazi 90% ukupno prihvatljivih troškova.

 Prihvatljivi opći i nematerijalni troškovi, te troškovi koji nisu prihvatljivi

 Prihvatljivi opći troškovi su: troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl. Opći troškovi prihvatljivi su do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su:

a)      troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 1% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti

b)      troškovi pripreme i/ili provedbe projekta prihvatljivi u iznosu do 1% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 10.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti i

c)       troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u točkama a) i b) ovoga stavka i gornje granice od 10% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.

Prihvatljivi nematerijalni troškovi su: kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, zaštita autorskih prava, registracija i održavanje žigova i ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem.

Neprihvatljivi troškovi su: nadoknadiv PDV, drugi porezi te propisane naknade i doprinosi, kamate, rabljena poljoprivredna mehanizacija i gospodarska vozila, svi troškovi održavanja/zamjene i amortizacije, troškovi vezani uz ugovor o leasingu, kao što su marža davatelja leasinga, troškovi kredita i refinanciranja kamata, režijski troškovi i troškovi osiguranja, troškovi vlastitog rada i operativni troškovi, kupnja prava na poljoprivrednu proizvodnju, prava na plaćanje, kupnja životinja, kupnja i sadnja jednogodišnjeg bilja; troškovi nastali prije podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova i troškova kupnje zemljišta/objekata, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine; nepredviđeni radovi u gradnji i ostali nepredviđeni troškovi, plaće i druge naknade stalno zaposlenih djelatnika korisnika, novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka i plaćanje u gotovini.

Natječaji za sektor voća i povrća

Podijeljeni su na dva natječaja, jedan za poljoprivredna gospodarstva od 6.000 do 250.000 eura ekonomske veličine (120.000.000,00 kn), te drugi za poljoprivredna gospodarstva preko 250.000 eura ekonomske veličine (80.000.000,00 kn).

Dozvoljeni troškovi precizno su definirani u Listama prihvatljivih troškova (prilog 9 natječajima), a općenito se odnose na:

a) ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje:

ii. zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala i gljiva sa pripadajućom opremom i infrastrukturom u sklopu poljoprivrednog gospodarstva

iii. ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti

iv. objekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda iz vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje s pripadajućom opremom i infrastrukturom

v. novih sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu (neto povećanje navodnjavane površine) te poboljšanje postojećih sustava/opreme za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu

vi. sustava za navodnjavanje izvan poljoprivrednog gospodarstva za potrebe primarne proizvodnje poljoprivrednog gospodarstva

b) kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda

c) kupnja nove poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju uključujući sektor vinogradarstva (nije prihvatljivo ulaganje u nabavu poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila isključivo u svrhu obavljanja uslužnih djelatnosti)

d) restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino

e) kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova), ako se ulaganje provodi sukladno važećim propisima kojima se uređuje gradnja, uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine

f) prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013 i/ili

g) uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje (privođenje poljoprivrednog zemljišta kulturi), u svrhu realizacije projekta.

Natječaji za stočarstvo i peradarstvo

Također su podijeljeni na dva natječaja, jedan za poljoprivredna gospodarstva od 8.000 do 250.000 eura ekonomske veličine (120.000.000,00 kn), drugi za poljoprivredna gospodarstva preko 250.000 eura ekonomske veličine (80.000.000,00 kn).

Dozvoljeni troškovi precizno su definirani u Listama prihvatljivih troškova (prilog 9 natječajima), a općenito se odnose na:

a) ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje:

i. objekata za životinje, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva

 

ii. zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala i gljiva sa pripadajućom opremom i infrastrukturom u sklopu poljoprivrednog gospodarstva

c) kupnja nove poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju uključujući sektor vinogradarstva (nije prihvatljivo ulaganje u nabavu poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila isključivo u svrhu obavljanja uslužnih djelatnosti)

e) kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova), ako se ulaganje provodi sukladno važećim propisima kojima se uređuje gradnja, uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine

f) prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013 i/ili

g) uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje (privođenje poljoprivrednog zemljišta kulturi), u svrhu realizacije projekta.

Natječaj za Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

Dozvoljeni troškovi precizno su definirani u Listi prihvatljivih troškova (prilog 9 natječaja), a općenito se odnose na:

a) građenje/rekonstrukcija i/ili opremanje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata isključivo za vlastite potrebe i/ili

b) poboljšanje učinkovitosti korištenja gnojiva (strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu organskog gnojiva) isključivo za vlastite potrebe.

Način prijave i rokovi

Za svaki od navedenih natječaja smo ispod članka izdvojili pregled kriterija i potrebne dokumentacije za 1. fazu natječaja, kako bise mogli vidjeti što je sve potrebno za prijavu. Sve to potrebno je prirediti, za svih pet natječaja, do 02.06.2017., a najkasnije do 03.07.2017. do 12:00 h, kada ističe rok za prijavu projekata.

Još jednom napominjemo da je prvi korak ishodovanje Potvrde o ekonomskoj veličini gospodarstva iz Savjetodavne službe kao biste mogli vidjeti na koji od navedenih natječaja se možete javiti i za svaku daljnju analizu prihvatljivosti korisnika sukladno kriterijima odabira.

Obratite nam se s povjerenjem da zajedničkim snagama osiguramo bespovratna sredstva za financiranje dijela investicija u osnaživanje vašeg poljoprivrednog gospodarstva!

Stočarstvo i peradarstvo-mali

Stočarstvo i peradarsvo-veliki

Voće i povrće- mali

Voće i povrće-veliki

Zbrinjavanje stajskog gnojiva