Osnažite svoje malo poljoprivredno gospodarstvo s 15.000 EUR bespovratne potpore!

Objavljen je novi natječaj za provedbu podmjere 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, provedba tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, u kojem je malim poljoprivrednim gospodarstvima omogućeno ostvarivanje potpore za razvoj u iznosu 15.000 EUR  po korisniku, za financiranje različitih aktivnosti kojima se postiže cilj modernizacija i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja i/ili

povećanje proizvodnog kapaciteta.

 

 

Kome je natječaj namijenjen i odakle krenuti?

 

Prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstvaupisana uUpisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura, pa je prvi korak svakako odlazak u poljoprivrednu Savjetodavnu službu i ishođenje Potvrde o ekonomskoj veličini gospodarstva za Vaše poljoprivredno gospodarstvo kako biste vidjeli jeste li u ovom rangu!

 

Zahtjev za potporu mogu podnijeti mala poljoprivredna gospodarstva, a to mogu biti ne samo  OPG-i nego i  obrt registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, trgovačko društvo registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela), te zadruga registrirana  za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Za obrt poljoprivreda mora biti glavna djelatnost počevši od podnošenja zahtjeva za potporu do najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore. Za trgovačko društvo poljoprivreda mora biti glavna djelatnost u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku počevši od podnošenja zahtjeva za potporu do najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore. Sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007., poljoprivreda kao glavna djelatnost u tipu operacije 6.3.1. smatra se Područje A, Odjeljak 01, skupine od 01.1 do uključujući 01.6 i razredi od 01.11 do 01.64.

Nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva se ne može promijeniti do izvršenja konačne isplate potpore iz tipa operacije 6.3.1., osim u izvanrednim situacijama sukladno uredbi EU 1306/2013 članak 2, stavak 2, koji navodi kako „viša sila” i „izvanredne okolnosti” mogu, posebice, biti priznate u sljedećim slučajevima: smrt korisnika, dugoročna profesionalnu nesposobnost korisnika, ozbiljna prirodnu katastrofu koja uvelike utječe na poljoprivredno

imanje,  slučajno uništenje stočne nastambe na poljoprivrednom imanju, epizootska ili biljna bolest koja utječe na dio ili svu stoku ili usjeve korisnika, te izvlaštenje cijelog ili velikog dijela poljoprivrednog imanja ako se to izvlaštenje nije moglo predvidjeti na dan podnošenja zahtjeva.

 

Osim Potvrde o ekonomsko veličini gospodarstva koja je prva smjernica, slijedeći korak je pregledati Kriterije odabira, sukladno kojima prijavitelji moraju imati minimalno 20 bodova kako bi aplicirali na ovaj natječaj.

 

Koje su prihvatljive aktivnosti?

Prihvatljive aktivnosti definirane Pravilnikom (NN 42/15, 6/17) su:

1. kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,

2. kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. ovoga Pravilnika osim proizvoda ribarstva

3. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta

4. kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,

5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,

6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,

7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,

8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda,

9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

 

Stjecanje stručnih znanja i sposobnosti kao ni operativni troškovi ne mogu se prikazati kao jedine aktivnosti prikazane u poslovnom planu.

Dodijeljena potpora u tipu operacije 6.3.1. ne može se koristiti za kupovinu poljoprivrednih resursa koji su bili predmet izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva za koje se podnosi zahtjev za potporu. To znači da može kupnja zemljišta, ali ne onoga kojeg od ranije imate u najmu i prijavljeno je u Agronetu te je ušlo u inicijalni izračun ekonomske veličine.

Domaće životinje, višegodišnje bilje, sjemenje i sadni materijal koje se planiraju kupiti s dodijeljenom potporom moraju biti u svrhu poljoprivredne proizvodnje. To ne može biti  kupnja jednogodišnjeg bilja i sjemenja, te stočne hrane.

Prihvatljiva je kupnje rabljene poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme od fizičkih i pravnih osoba.

Također, prihvatljivo je i operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva se odnosi na dohodak, plaću, doprinose zaposlenih i knjigovodstvene usluge vezano uz poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu, izradu projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, certifikata te usluge stručnjaka (konzultanta) vezano uz izradu poslovnog plana i podnošenje Zahtjeva za potporu. Izrada projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, certifikata te usluge stručnjaka su prihvatljive i prije podnošenja Zahtjeva za potporu. Ukupne aktivnosti prikazane u poslovnom planu vezano za operativno poslovanje mogu iznositi najviše 22.700,00 kuna. Usluge stručnjaka (konzultanta) vezano uz izradu poslovnog plana i podnošenje Zahtjeva za potporu mogu iznositi najviše 3.800,00kuna.

 

Dinamika isplate i što kad vam potpora bude odobrena

Isplata se vrši u dvije rate u razdoblju od najviše 3 godine kako slijedi:

 

  • isplata prve rate u iznosu od 50% ukupno odobrene javne potpore nakon odluke o dodjeli potpore,
  • isplata druge/zadnje rate će se slijediti nakon provedenih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu.

Provedba aktivnosti i ostvarenje cilja prikazanih u poslovnom planu moraju biti realizirani u razdoblju od najviše tri godine od odluke o dodjeli potpore, a ekonomska/financijska održivost projekta mora biti dokazana u razdoblju od deset godina od odluke o dodjeli potpore. Provedbu aktivnosti navedenih u poslovnom planu korisnik mora započeti u roku od devet mjeseci od datuma donošenja odluke o dodjeli potpore. Korisnik je dužan dostaviti Agenciji za plaćanja, Služba za odobrenje isplata – Centralni ured Izvještaj o napretku svakih 6 mjeseci, računajući od dana prihvaćanja odluke o dodjeli sredstava.

Nositelj je dužan ostati unutar poljoprivrednog gospodarstva, a poljoprivredno gospodarstvo mora biti u upisano u Upisnik poljoprivrednika i aktivno se baviti poljoprivrednom proizvodnjom najmanje pet godina nakon isplate zadnje rate potpore iz ovog tipa operacije. Pod aktivnim bavljenjem poljoprivrednom proizvodnjom podrazumijeva se da se poljoprivredno gospodarstvo bavi najmanje  onom vrstom poljoprivredne proizvodnje za koju je zatražena potpora u tipu operacije 6.3.1. Kad je u poslovnom planu zatražena potpora samo za poljoprivrednu mehanizaciju, strojeve i opremu, aktivno bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom se smatra bavljenje najmanje poljoprivrednom proizvodnjom koje je poljoprivredno gospodarstvo imalo kod podnošenja Zahtjeva za potporu.

Najkasnije u trenutku podnošenja zahtjeva za isplatu prve rate i najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva mora imati prijavljeno prebivalište na području Republike Hrvatske.

 

 

Kako se prijaviti?

Korisnik je dužan dostaviti Zahtjev za isplatu u elektronskom obliku putem AGRONET-a. Prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu korisnici su obavezni učitati u AGRONET svu natječajem propisanu dokumentaciju, što uključuje i poslovni plan koji je potrebno izraditi za razdoblje od 10 godina kojim korisnik mora dokazati ekonomsku/financijsku održivost projekta.

Nakon što su svi traženi dokumenti učitani i poslan Zahtjev za potporu u Vašem AGRONET-u, potrebno je izlistati i ovjeriti Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu, te je to ujedno i jedini papirnati dio prijave koji se šalje Agenciji za plaćanja koja se nalazi na području lokacije ulaganja.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 27. veljače 2017. godine od 12:00:00 sati do 27. ožujka 2017. godine do 23:59:59 sati.

Kriterij odabira 6.3.1