Objavljen je natječaj za mlade poljoprivrednike- potpora 50.000 EUR po korisniku

Agencija za plaćanja objavila je natječaj za provedbu operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima«, u  NN 120/2016. Taj je natječaj namijenjen mladim ljudima (do 41 godine starosti), koji vide poljoprivredu kao svoju osnovnu djelatnost, već su član poljoprivrednog gospodarstva ili nositelj ali ne duže od 18 mjeseci, ili imaju u vidu već postojeće poljoprivrednog gospodarstvo koje bi željeli preuzeti. Više o uvjetima natječaja pročitajte u nastavku…

Kako bismo dodatno osnažili naša znanja i razumijevanje pravilnika i uvjeta nadolazećeg natječaja, te time bili u mogućnosti pružiti vam podršku i zajedno s vama priredili kvalitetne projektne prijave, sudjelovali smo na info radionici o operaciji 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima”, koja je održana u Osijeku 15.12.2016.

Predstavnik Ministarstva poljoprivrede, g. Niko Čubela, naglasio je kako je ovo izvrsna prilika za ona poljoprivredna gospodarstva koja se žele osnažiti za dugoročnije, održivo bavljenje poljoprivredom te stvaranje preduvjeta za realizaciju nekih većih investicijskih ciklusa kroz javljanje na natječaje iz mjere 4 nakon što aktivnosti iz projekta prijavljenog u operaciji 6.1.1. budu realizirane i stvori se dobra osnova za dalje. Što se tiče prihvatljivosti prijavitelja, jasnije je određeno da se mladim poljoprivrednikom smatra onaj tko u trenutku prijave ima više od 18 godina, te još nije imao 41. rođendan.

Nakon njegovog izlaganja, svoj dio pokrili su predstavnici Agencije za plaćanja. Naglašene su bine informacije o problemima u prvom natječaju, osobito one vezane za registraciju u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (EKPRRiR). Upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu je prvi korak odnosno postupak za dobivanje pristupnih podataka za podnošenje Zahtjeva za potporu. Problem je nastao jer se u ovoj mjeri mladi poljoprivrednik koji još nije nositelj poljoprivrednog gospodarstva, mora upisati u Evidenciju kao fizička osoba, bez obzira je li OPG ili poljoprivredni obrt koji preuzima već u nju upisan. Jedini dokument koji u ovoj situaciji mora biti vezan za postojeće poljoprivredno gospodarstvo u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu je Potvrda o ekonomsko veličini koja će imati potpis trenutnog nositelja tog poljoprivrednog gospodarstva i mora ju pratiti pisani dokaz u kojem su navedeni način, uvjeti i rok preuzimanja istog. Naglašeno je i da pri tome ne smije doći do usitnjavanja poljoprivrednog gospodarstva, nego ono mora biti preuzeto u cijelosti.

Predstavnik Agencije za plaćanja iz Službe ekonomske analize govorio je detaljno o poslovnom planu koji je obvezni dio projektne prijave, te dao konkretne primjere što se od korisnika očekuje s referiranjem na probleme koji su uočeni u ranijim prijavama koje su obrađene. Važno je u imovinu navesti sve resurse kojima poljoprivredno gospodarstvo trenutno raspolaže, nevezano za popis dugotrajne imovine. Naveo je primjer projektne prijave gdje se radilo o uzgoju stoke ali nigdje nije u imovini evidentirana zgrada u kojoj se to radi. Ista situacija je i sa zemljištem čiju je vrijednost također potrebno utvrditi i unijeti u poslovni plan iako se u obrascu DI u kojem se evidentira dugotrajna imovina, u većini slučajeva nije prikazivalo jer nije predmet amortizacije.

Osobito koristan dio informativne radionice bio je izlaganje predstavnika Savjetodavne službe, g. Kristijana Jelakovića, koji je vrlo podrobno razjasnio na koji se sve način može formirati Potvrda o ekonomskoj veličini gospodarstva, jer je oko toga bilo najviše pitanja i nedoumica. Prihvatljivi korisnici u podmjeri 6.1 su mladi poljoprivrednici koji su u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu stariji od 18 a mlađi od 40 godina koji podnose poslovni plan za poljoprivredno gospodarstvo ekonomske veličine od 8.000 do 49.999 eura. Relevantni su podaci koji su upisani u vaš ARKOD, AGRONET i JRDŽ, odnosno oni na temelju kojih ste zatražili poticaje u 2016. godini. Ako to nije slučaj, najvažnije od svega je dokazati da ste u 2016. godini imali tu proizvodnju za koju se izdaje Potvrda o ekonomskoj veličini gospodarstva. Pri tome je naveden cijeli niz mogućih dokaza, npr. peradari moraju s osnova drugih propisa imati registrirane objekte, pčelari košnice; postoji ugovor o otkupu proizvoda za 2016. godinu; za proizvođače sjemena i sadnog materijala postoji dokaz o fitosanitarnom pregledu i slični dokazi za koje će sami poljoprivrednici najbolje znati kako da dokažu čime se bave. Sve ovo nije bili nužno u prošlom natječaju nego je bila dovoljna samo izjava korisnika, ali budući da mnogi nisu ozbiljno shvatili što znači da jamče za točnost podataka navedenih u toj izjavi kontrolori koji su izašli na teren zatekli su svakojake situacije. Nadležni su naučili lekciju i sada je tvrdnje potrebno i dokazati. U protivnom, nećete moći ishodovati Potvrdu o ekonomskoj veličini gospodarstva koja za ovaj natječaj mora biti minimalno 8.000 EUR.

Mladi poljoprivrednik može biti nositelj/ odgovorna osoba u;

 • obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (može biti upisan kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva najkasnije pri podnošenju Zahtjeva za isplatu 1.rate)
 • obrtu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (može biti upisan kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva najkasnije pri podnošenju Zahtjeva za isplatu 1.rate)
 • trgovačkom društvu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (mora biti postavljen za nositelja u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu)

U prvom natječaju su bili dozvoljene i zadruge, ali su ih iz novog natječaja odlučili isključiti zbog određenih problema koji su se pojavili u prvom natječaju.

Mladi poljoprivrednik je dužan najkasnije pri podnošenju Zahtjeva za isplatu treće rate potpore biti zaposlen na puno radno vrijeme u poljoprivrednom gospodarstvu za koje je ostvario potporu, te ne smije biti zaposlen u drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi. Mladi poljoprivrednik je dužan ostati nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva i biti zaposlen na puno radno vrijeme za koje je ostvario potporu u podmjeri 6.1 najmanje 5 godina nakon konačne isplate potpore.

Prihvatljive aktivnosti odnose se na:

 • kupnju domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,
 • kupnju, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda osim proizvoda ribarstva,
 • kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta,
 • kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,
 • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,
 • uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,
 • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,
 • stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda,
 • operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Posljednje dvije aktivnosti nije moguće prijaviti samostalno, nego potreba za njima mora proizlaziti iz ostalih aktivnosti, te one ne mogu biti jedine aktivnosti prikazane u poslovnom planu.

Prihvatljiva je kupnja i rabljene opreme za preradu proizvoda od fizičkih i pravnih osoba.Prihvatljiva aktivnost kupnje poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme odnosi se i na kupnju rabljene poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme od fizičkih i pravnih osoba. Ovo je također novost u odnosu na ranija tumačenja u kojima je rečeno da navedeno može biti rabljeno ali samo od ovlaštenih prodavatelja.

Operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva se odnosi na plaću i doprinose zaposlenih vezano uz poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu, izradu projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, certifikata te usluge stručnjaka vezano uz izradu poslovnog plana i podnošenje Zahtjeva za potporu. Izrada projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, certifikata te usluge stručnjaka su prihvatljive i prije podnošenja Zahtjeva za potporu. Ukupne aktivnosti prikazane u poslovnom planu vezano za operativno poslovanje mogu iznositi najviše 15.000 eura. Usluge stručnjaka vezano uz izradu poslovnog plana i podnošenje Zahtjeva za potporu mogu iznositi najviše 2.500 eura.

Nedoumice vezane uz kriterije

(tablicu s kriterijima odabira možete vidjeti na kraju članka)

Kriterij odabira broj 2- Vlasnički status poljoprivrednog gospodarstva

Da bi mladi poljoprivrednik ostvario 10 bodova po navedenom kriteriju, mora u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu biti postavljen za nositelja/odgovornu osobu na poljoprivrednom gospodarstvu i imati više od 50% poljoprivrednog potencijala koji su temelj izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva u vlasništvu/posjedu. Da bi mladi poljoprivrednik ostvario 5 bodova po navedenom kriteriju, mora u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu biti postavljen za nositelja/odgovornu osobu na poljoprivrednom gospodarstvu te imati više od 50% poljoprivrednog potencijala koji su temelj izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva u drugoj ugovornoj obvezi na period više od 15 godina. Mladi poljoprivrednik koji u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu nije postavljen za nositelja/odgovornu osobu na poljoprivrednom gospodarstvu ne može ostvariti bodove po ovome kriteriju.

Kriterij odabira 4-Stupanj razvijenost JLS-a u kojem se provode aktivnosti iz poslovnog plana sukladno indeksu razvijenosti

Određivanje stupnja razvijenosti JLS (kriterij odabira broj 4) koje je također bilo sporno i različito tumačeno od strane Agencije za plaćanja  i Ministarstva poljoprivrede, sada je promijenjeno i ne iskazuje se u postotnim udjelima lokacija nego je definirano: „Kada je mladi poljoprivrednik u poslovnom planu naveo više lokacija/područja u kojima se provode aktivnosti iz poslovnog plana, tada ostvaruje bodove za stupanj razvijenosti jedinice lokalne samouprave prema mjestu upisa poljoprivrednog gospodarstva u Upisnik poljoprivrednika.“

Kriterij odabira 6- Aktivnosti iz poslovnog plana se provode u područjima sa prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima

Poljoprivredno gospodarstvo mora imati najmanje 50% poljoprivrednog zemljišta upisano u ARKOD sustavu na područjima s prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima najkasnije u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu, a sve aktivnosti prikazane u poslovnom planu se moraju provoditi u područjima s prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima, kako bi mladi poljoprivrednik ostvario bodove po navedenom kriteriju.

Što se tiče odgovarajućih stručnih znanja i vještine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti one trebaju biti osigurane u roku od 36 mjeseci od dana donošenja odluke o dodjeli potpore, a ne kasnije od podnošenja trećeg zahtjeva za isplatu i pod uvjetom da se te potrebe navedu u poslovnom planu i odnose se na barem jedno od navedenog:

 • diplomski ili preddiplomski studij iz agronomskog ili veterinarskog smjera,
 • završenu srednju školu iz područja poljoprivrede i veterine,
 • radno iskustvo iz poljoprivrede ili veterine u trajanju od najmanje 2 godine i dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju.

 

Iznos potpore i način isplate

Visina potpore po korisniku iznosi 50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Isplata se vrši u tri rate u razdoblju od najviše tri godine kako slijedi:

Isplata prve rate u iznosu od 30% ukupno odobrene javne potpore nakon odluke o dodjeli potpore uz sljedeće uvjete:

 • ukoliko korisnik nije prilikom podnošenja zahtjeva za potporu upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva isto mora biti prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu prve rate,
 • sve proizvodne jedinice koje predstavljaju utvrđeni ulazni prag za potporu (SO) poljoprivrednog gospodarstva za koje korisnik traži potporu moraju biti upisane u odgovarajuće registre sukladno postojećim propisima,

Isplata druge rate u iznosu od 50% nakon tri mjeseca, a ne kasnije od dvanaest mjeseci nakon isplate prve rate uz dokaz da su aktivnosti iz poslovnog plana započete,

Isplata treće rate u iznosu od 20% nakon provedenih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu i stjecanja stručnih znanja i vještina ukoliko iste nije imao prilikom podnošenja zahtjeva za potporu.

Kriterij odabira za tip operacije 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima- Prilog I. Pravilnika (NN 42-15)